Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 816 kancelar@insolvence-is.cz

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech o velikosti ideální 1/2 - k.ú. Merklín u Karlových Var

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Roman Oberreiter, insolvenční řízení vedené pod č.j. KSPL 20 INS 24398/2016 u Krajského soudu v Plzni, nabízí k prodeji:

Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2:

na nemovitostech zapsaných na LV č.39 pro Katastrální území Merklín u Karlových Var, obec Merklín, st.par. č. 7 o výměře 289 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Merklín č.p.7, rodinný dům, parc. č. 374/1 o výměře 450 m2 – zahrada, parc. č. 374/3 o výměře 97 m2 - zahrada, parc. č. 486 o výměře 816 m2 – zahrada.

Prohlídka možná po dohodě.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Doporučená nabídková cena 1.946.500Kč (vychází ze zjištění hodnoty aktiv dle Usnesení o pozůstalosti č.j. 30 D 349/2023 – 43 ze dne 26.06.2023). Ocenění v příloze.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 10.11.2023 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atd.), jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Příloha: Znalecký posudek 

 
Powered by Phoca Cart

Aktuálně k prodeji

Prodej nemovitého majetku v k.ú. Vyšetice - trvalý travní porost

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech o velikosti ideální 1/2 - k.ú. Merklín u Karlových Var

Nabídka prodeje nemovitého majetku - pozemku - k.ú. Kateřinice u Vsetína

Nabídka prodeje pohledávky - směnka vlastní