Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 816 kancelar@insolvence-is.cz

Prodej nemovitého majetku - spoluvl. podíl 1/3 - v k.ú. Trnávka

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Hnilička Jan, insolvenční řízení vedené pod č.j. KSPA 65 INS 23502 / 2020 u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, nabízí k prodeji:

Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3:

na nemovitostech zapsaných na LV č. 93 pro katastrální území Trnávka, obec Trnávka, konkrétně jde o st. par. č. 94 o výměře 256 m2, zastavěná plocha a nádvoří jeho součástí je stavba Trnávka, č.p. 84, rod. dům, parcela č. 277/3 o výměře 120 m2 - zahrada, parcela č. 279/5 o výměře 418 m2 – zahrada.

Znalecký posudek je zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 25.08.2023 oddíle B – 10.

Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí dohodě.

Podmínky prodeje: Prodej nejvyšší nabídce.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 31.12.2023 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atd.), jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 
Powered by Phoca Cart

Aktuálně k prodeji

Prodej nemovitého majetku - spoluvl. podíl 1/3 - v k.ú. Trnávka

Nabídka prodeje nemovitého majetku - pozemku - k.ú. Kateřinice u Vsetína

Prodej nemovitého majetku v k.ú. Vyšetice - trvalý travní porost