Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 816 kancelar@insolvence-is.cz

Nabídka prodeje nemovitého majetku - rodinného domu - k.ú. Kelč – Nové Město

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Libor Přaslica, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 22 INS 14703/2019 nabízí k prodeji:

pozemek parc. č. st. 27/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 20, rodinný dům, vše zapsáno pro katastrální území Kelč – Nové Město, obec Kelč u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí,  na LV č. 1154.

Na nemovitosti byl vypracován znalecký posudek zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 04.10.2022 oddíle B – 22.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 14.5.2024 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny a způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atd.), jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Příloha: Znalecký posudek

 
Powered by Phoca Cart

Aktuálně k prodeji

Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu 1/3 na nemovitém majetku, k.ú. Mostkovice

Nabídka prodeje - ideální podíl ve výši 1/2 na nemovitostech, k.ú. Loučka u Bílska

Nabídka prodeje nemovitého majetku - rodinného domu - k.ú. Kelč – Nové Město